“We lenen van de toekomst”

Ertsen en mineralen die we gebruiken bij de productie van goederen zijn onvoorstelbaar lang geleden ontstaan. Er komen echter geen nieuwe ertsen en mineralen bij en daarom is er sprake van verbruik wanneer deze stoffen na benutting niet worden herwonnen. Het gebruik groeit zowel met de gemiddelde levensstandaard alsook met de groei van de wereldbevolking. Hierdoor ontstaat schaarste en gaan de prijzen omhoog.

Uiteindelijke gaan deze grondstoffen gewoon OP!

Grondstof is één van de drie pijlers waarop het leven mogelijk wordt gemaakt.

– Pijler 1 is de mens met zijn creativiteit en arbeid
– Pijler 2 is de energie die nodig is voor het omzetten van stoffen
– Pijler 3 zijn de (grond)stoffen

In de basis hebben we niet meer, maar ook niet minder, dan dat nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Zonder grondstoffen is er geen toekomst. Dus mogen we grondstoffen slechts lenen van de toekomst.

Rob Italiaander is als oprichter van Procisco een ondernemer voor de ondernemers. Zijn passie voor innovatie en ontwikkeling was steeds de rode draad in uiteenlopende functies binnen bedrijven en overheid.


Hoe krijgen we onze grondstoffen terug?

Jan Henk Wellink geeft een samenvatting van zijn college d.d. 15 december 2011 TU Delft. Er is veel ondezoek gedaan naar grondstoffen. Deze inzichten geven een goede basis voor de discussie: “We lenen van de Toekomst”.

Algemene wetenschappelijke literatuur op dit gebied:

1. Wat betreft de consumenten wordt ingegaan op: gedragsbeinvloeding en -stimulering, de effectiviteit van haal en brengsystemen en de effectiviteit van communicatie.

2. Bij het terugkrijgen van producten bij bedrijven zijn de onderwerpen die aan bod komen: communicatie, monitoring, audits en trainingen, succesfactoren van preventie en recycling programma’s, reverse logistics en het fenomeen waste minimization clubs .

 Jan Henk Wellink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

Efficiënt, slim en duurzaam omgaan met grondstoffen is het antwoord op de verwachte materiaalschaarste die al in verschillende industrieën aanwezig is. Hiervoor is veel kennis nodig van verschillende onderdelen uit de grondstofketen.

Het kennisplatform wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van materiaalschaarste en het realiseren van duurzaam grondstoffenbeheer. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden.


Workshop “Open Innovatie”

Is Open Innovatie een hype of trend? En Co-Creatie? En hoe kunnen we daar als bedrijf dan iets mee? In deze workshop komen kort de verschillende stappen van de “innovatiecyclus 2.0” aan bod en wordt er uitgelegd hoe u als onderneming daar morgen al mee kunt beginnen. Vervolgens gaat u in een interactieve workshop aan de slag met het zoeken naar megatrends die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de afvalbranche.

De stappen van de “innovatiecyclus 2.0” vormen de kern van de sessies die worden aangeboden bij deelname in het  “Afval-lab”, dat in het voorjaar van 2012 van start gaat. De workshop over trends is een voorbeeld van hoe de avonden eruit gaan zien.

 Jan Spruijt is mede-eigenaar van Openinnovatie.nl en docent Open Innovatie op Avans Hogeschool.


“Augmented Reality”

Toegevoegde realiteit (TR) (eng: Augmented reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden.

In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of head-up display.

Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen. Bron: Wikipedia.

Eva Hopma – Qurius Solutions – geeft een introductie van deze techniek en demonstreert een toepassing hiervan.


Ipad MindMapp

Innovation App voor Afvalcafe, genaamd “Mindmapp”

Doel: “Ideeën delen over kennis en innovatie”

Gedachten/gevoel delen, interesse wekken, ideeën en reacties delen en doorverwijzen van vragen m.b.t. innovaties.

Voorbeelden: Proces: een woord (met emotie) wordt ingevoerd en een adviseur kan reageren…

Stel uw vraag aan onze adviseur…. (Draagvlak creëren)

  • Een rubberen colafles
  • Olie uit plastics
  • Kan iemand mij adviseren met de ontwikkeling van…
  • Wat zijn de laatste innovaties…(lees meer, trends, of breng in contact)
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen mbt wetgeving in Zaltbommel voor afvalscheiding?

“Changing your mindset”

Productinnovatie en ons brein: Changing your Mindset
Het concept ‘cradle to cradle’ draait om duurzaamheid, innovatie en een lange termijn perspectief. Minder slecht is niet voldoende. Middels een nieuwe manier van werken moeten we zoeken naar producten en diensten die juist goed zijn en een positieve bijdrage leveren aan de productlevens-cyclus, waarin volledig hergebruik centraal staat. Hiervoor is het noodzakelijk dat producenten, afvalverwerkers en adviseurs de handen (en hun kennis) ineen slaan om zo samen tot nieuwe, creatieve en baanbrekende ontwerpen te komen.
Dit is echter niet eenvoudig. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze hersenen, hormonen en genen een belangrijke rol spelen als het gaat om onze creativiteit en het ontwikkelen van een verandering van mindset. Soms werken ze juist mee, maar soms zijn er ook valkuilen die ervoor zorgen dat ons ‘brein’ zich angstvallig vastklampt aan het bestaande. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de biologische basis van gedrag. In een tijd waar steeds meer technieken beschikbaar komen om bijvoorbeeld hersenactiviteit in kaart te brengen, en waar zelfs gesproken wordt over het ontbreken van een vrije wil, is het tijd om feit en fictie van elkaar te scheiden. Wat overblijft zijn buitengewoon inspirerende inzichten in uzelf, en de personen om u heen. Natuurlijk zijn er ook voldoende praktische tips en aanbevelingen om het optimale uit ons eigen lichaam te halen.
Om het ‘cradle to cradle’ concept tot een succes te brengen is de gezamenlijke inzet van producenten, afvalverwerkers en adviseurs alleen niet voldoende. Ook de klant zal bereid moeten zijn met een ‘open mind’ nieuwe productoplossingen te accepteren en te omarmen. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten over de werking van ons brein, worden de handvatten besproken die Neuro-marketing ons biedt om de juiste boodschap naar de consument over te brengen. Het gaat hier niet om het manipuleren van de percepties van de klant, maar om het stimuleren en ontwikkelen van een lange termijn relatie, waarin zowel klant als producent actief zijn in een wederkerige vertrouwensrelatie.
Over de spreker:
Wouter van den Berg behaalde in 2008 cum laude zijn MSc in Economics & Business aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, met als specialisatie marketing. Aansluitend werd hij aangesteld als promovendus op het gebied van de neuro-economie met Professor Willem Verbeke als promotor en verbond zich als onderzoeker en (gast)docent aan het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM). Zijn bottom-up benadering van het doen van onderzoek motiveerde hem om naast zijn werkzaamheden als promovendus zich verder te verdiepen in de fundamentele neurowetenschappen, wat in 2010 leidde tot het behalen een MSc in Neuroscience (wederom cum laude) aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

100 ste lid van het afvalcafe is een feit!

Bert de Gans, financieel directeur at Pokon Naturado B.V., is onze 100 ste lid van het afvalcafe. Het leek ons leuk om enkele vragen te stellen over de achtergrond van zijn deelname aan onze 2e  bijeenkomst Productinnovatie en ons brein “Changing your mindset”

Wat produceren jullie bij Naturado?
Pokon Naturado is producent van potgronden, bodemverbeterende middelen en meststoffen voor de consumentenmarkt. Daarnaast verhandelen we deze productgroepen alsmede graszaad en gewasbeschermingproducten in het Food, DHZ en Tuincentrum kanaal. De eigen productie vindt plaats vanuit Veenendaal, Naarden en Poznan (Polen). We verhandelen zakgoed los op pallets en in display’s en daarnaast flesjes en doosjes, welke in handelseenheden (omdozen) worden uitgeleverd. We combineren volle vrachten met pallets tuinaarde en potgronden vanuit de fabriek met samengestelde pallets met handelsartikelen vanuit het warehouse.
Is het voor producenten interessant om advies te krijgen en samen te werken met de afvalbrache?
Samenwerking met de afvalbranche lijkt ons wenselijk om de krachten te bundelen in gemeenschappelijke thematiek.Elke producent heeft te maken met verpakking op niveau van de consument en op het niveau van de handelseenheid. Deze verpakkingen maken deel uit van de kostprijs van het product. Het streven naar reductie van de kosten in de keten en het toenemende denken vanuit duurzaamheid maken het voor producenten belangrijk om wegen te vinden de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en oplossingen te bedenken waarbij verpakkingen meer verantwoord worden bedacht, worden verwerkt en worden afgevoerd. Daarbij gaat het om efficiënter omgaan met grondstoffen die steeds schaarser worden en het tegelijkertijd reduceren van de kosten die samenhangen met verpakkingen. Naast verpakkingen veroorzaken de processen in ondernemingen afvalstromen. Deze afvalstromen maken geen onderdeel uit van het eindproduct en hebben daarin derhalve geen toegevoegde waarde. Samenwerking met de afvalbranche kan helpen afvalstromen te verminderen en voor het restant kanalen te vinden waarin deze grondstof kunnen zijn voor een ander product. Vanuit de kennis, ervaring en het netwerk kan de afvalbranche bedrijven bij elkaar brengen waar dat zonder betreffende kennis en netwerk niet van de grond komt.
Wat doen jullie aan innovatie?
Bij innovatie denken wij aan verschillende zaken. Allereerst willen wij als marktleider innovatieve gemaksproducten in de markt zetten. De Balcon Box is daar een mooi voorbeeld van. De Balcon Box is een plantenbak van gerecycled karton met duurzame kokosgrond waarmee je op ecologische wijze eigen groenten en kruiden kunt kweken. In dit voorbeeld is sprake van innovatie van het product als ook van de verpakking. Naast producten vinden wij het belangrijk dat ook processen worden geïnnoveerd. Dat wil zeggen dat wij permanent werken aan verbeteringen van de processen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de processen in de keten (ketenbeheersing) en de wensen van onze afnemers. IT speelt daarin een grote rol. Daarbij willen we routinematige werkzaamheden zoveel als mogelijk terugbrengen en ons arbeidspotentieel gebruiken om het service level bij klanten omhoog te brengen.
Ben je bekend met Cradle tot Cradle?
Cradle to Cradle belichaamt het principe dat niets in de keten verloren mag gaan en dat afval van de een, de grondstof voor de ander is. Ik geloof in dit principe als uitgangspunt voor verduurzaming van de wereldwijde samenleving.  Het is daarbij belangrijk dat er een economische drijfveer ontstaat. Ik bedoel daarmee dat het principe van cradle to cradle alleen werkbaar zal blijken als het economisch voordelig zal zijn om dit principe te volgen. Als alleen principiële motieven dit uitgangspunt moeten ondersteunen, zal het effect kortstondig zijn resp. niet goed van de grond komen. De rendementsdruk op de keten is groot. Dat betekent dat retailers en toeleveranciers zoeken naar mogelijkheden om het rendement vast te houden of te vergroten. Ik hoop dat het cradle to cradle principe kan leiden tot samenwerking en integrale ketenbeheersing waarbij uiteindelijk kosten worden bespaard, marges vergroot en het gebruik van grondstoffen wordt verlaagd. Zo gaan het economisch belang en het milieu hand in hand.
Wat verwacht je van de sessie op 17 mei 2011?
Ik hoop op een interactieve bijeenkomst waarbij we elkaar kunnen spiegelen en wat een opmars kan zijn naar feitelijke samenwerking in de keten om concrete en praktische oplossingen te bedenken. Van de afvalbranche verwacht ik dat zij met hun kennis en ervaring het (mogelijk) korte termijn eigen belang willen overstijgen en zoeken naar oplossingsrichtingen voor de  totale waarde keten. Ik heb de verwachting dat hun hulp bij reductie van afvalstromen hen nieuwe mogelijkheden zal aanreiken om voor de afvalbranche zelf opbrengsten te genereren.
Neem je nog iemand mee? Ik wil graag Gert van Ginkel meenemen, onze supply chain manager. Gert is verantwoordelijk voor de logistieke operatie bij Pokon Naturado en een van zijn krachten is het denken vanuit ketenbeheersing en het altijd zoeken naar optimale samenwerking met toeleveranciers en afnemers.

Afvalcafé lid Wilfried Romp over de eerste bijeenkomst

Op 11 November 2010 vond in het Inspirience center van Qurius in Zaltbommel de eerste netwerkbijeenkomst van het Afvalcafé plaats. Het was een select gezelschap specialisten die gezamelijk een kwalitatief hoogwaardig netwerk delen… De burgers als consumenten zullen gericht aandacht moeten krijgen om ook de sociale dimensie van het afvalmanagement op een hoger plan te tillen.


MindMap Afvalcafé

De resultaten uit de eerste bijeenkomst zijn met een Mindmap techniek gedurende de discussie vastgelgd.


Inspiratie – start afvalcafé

Op 11 November 2010 is het Afvalcafé van start gegaan met een select gezelschap van milieuspecialisten. Leen Zevenbergen heeft een boeiend inzicht gegeven hoe verschillende ondernemers “Inspiratie” opdoen in de praktijk en hoe “JIJ” dat zou kunnen doen? Geerd Schlangen heeft een discussie geleid over Kennis en Innovatie. De resultaten zijn direct verwerkt met een mindmap techniek.

De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding en een borrel in het nieuwe Inspirience Center van Qurius.

Resultaten van de eerste bijeenkomst”Kennis”: Wat is het? Wat moet je weten? Vakgebied? Wat zijn de belangrijkste aspecten? Wat zijn toekomstige behoeftes? “Innovatie: uitvindingen van afgelopen 5 jaar. Wat is de rol van de technologie?

Mindmaps staan uitgebreid in categorie “Innovatie”